Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

21:12
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viaLamb Lamb

April 12 2017

21:37
0651 c9b5
Reposted fromparkaboy parkaboy viaRozaa Rozaa
21:35
8489 7211
Reposted fromEkran Ekran viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
21:31
21:31
21:30

March 21 2017

18:44
Reposted fromshakeme shakeme vialanforme lanforme

March 20 2017

16:37
9155 3a84
Drone flying amongs exploding fireworks
Reposted fromMatalisman Matalisman viafabuleux fabuleux

March 15 2017

21:42
6810 d34a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaRozaa Rozaa

March 08 2017

20:52
3745 65c1
Reposted fromkarahippie karahippie viafabuleux fabuleux
20:48

February 28 2017

14:53
Reposted frommikkelsen mikkelsen viaalcohoolic alcohoolic

February 27 2017

17:17

February 22 2017

11:52
Doskonali faceci nie istnieją , ale zawsze znajdzie się jeden , który pomimo kilku wad - jest doskonały dla Ciebie .
— true
Reposted fromwherethehellareyou wherethehellareyou viaRozaa Rozaa

February 19 2017

21:32
4568 025d
21:31
4696 1386
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty

February 17 2017

22:30
8540 9973 500

February 14 2017

20:11
1778 814f
Reposted fromdingens dingens viaalcohoolic alcohoolic

July 09 2015

20:04
Może moja miłość właśnie na tym polegała? Na zwykłej codzienności z Tobą, na cieszeniu się, z każdej spędzonej wolnej chwili w Twoim towarzystwie? Na każdym uśmiechu skierowanym w Twoją stronę. Na wszystkim i niczym. Prostota dnia w twoim towarzystwie przynosiła mi więcej szczęścia, niż niejedna przygoda, którą mogłabym przeżyć.
— Z głębi siebie, 08.07.2015. Koniec
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viacytaty cytaty
19:00
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl